Invullen belastingbiljetten (Nederlands en Duits) via de belastingservice
Heeft u een bescheiden (loon)inkomen in Nederland en wilt u als ondernemer actief worden in Duitsland? De fiscus heeft dan een vervelende verrassing voor u in petto. Lees verder.....
De 90% regeling

Als u (samen met uw partner) meer dan 90% van uw inkomen uit Nederland geniet en het betreft (vooral) inkomen uit huidige of vroegere dienstbetrekking, dan hebben u en uw partner recht op de heffingskortingen en op aftrek wegens: alimentatie, levensonderhoud kinderen, ziektekosten en bijzondere uitgaven, kosten scholing en weekendkosten gehandicapte kinderen.
Uw partner krijgt dus ook de algemene heffingskorting als hij/zij verder geen of nauwelijks inkomen heeft.
Tevens: vrijstellingen voor drempelbedrag box III (voorzover dat vermogen belastbaar is in Nederland, denk aan een huis in Nederland).
 
 
 
 
De belastingdienst Buitenland (Heerlen) heeft een eigen belastingtelefoon. Het nummer is:
0031 555 385 385.
 
 
 
 
 
 
 
Huis in Uelsen
Scheve kerk in Ostfriesland
 

Belastingen en wonen in Duitsland


Het gaat te ver om in het kader van deze website een allesomvattende

belastinggids te schrijven (en bij te houden). Daarom hier de hoofdlijnen.


Belastingregime

In principe bent u in Duitsland, vanaf de datum van uw verhuizing, belastingplichtig
voor uw gehele wereldinkomen. Voor een aantal inkomensoorten bent u ook
belastingplichtig in Nederland.
Welk deel in Nederland en welk deel in Duitsland wordt belast, is geregeld in het
belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Door dit verdrag worden dezelfde
inkomenscomponenten niet dubbel belast: de Duitse fiscus heft geen belasting over
het inkomen dat al in Nederland is belast en vice versa.
In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, is er
geen vrije keuze tussen het
ene of het andere stelsel
.

Er staat een nieuw belastingverdrag op stapel. De invoeringsdatum hiervan is nog
niet bekend. Onderstaande beschrijving is gebaseerd op het verdrag dat
oorspronkelijk op 1 januari 2015 had moeten ingaan, maar dat wellicht pas op een
latere datum wordt ingevoerd.
De invoering van "kwalificerend buitenlands belastingplichtige" wordt NIET
uitgesteld en gaat per 1 jan 2015 in; met een overgangsregeling die hier
onbesproken blijft.Aftrekposten en heffingkortingen

Sinds 1 januari 2001 kon u er echter voor kiezen om
binnen het Nederlandse stelsel
als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. 
Met ingang van het nieuwe belastingverdrag is deze keuzemogelijkheid komen te
vervallen en wordt u alleen nog volgens die regels behandeld als meer dan 90% van
uw wereldinkomen in Nederland wordt belast. De nieuwe term hiervoor is ”
kwalificerend buitenlands belastingplichtige
”.

Dit betekent dat uw gehele wereldinkomen óók in Nederland wordt belast. Dat klinkt
ongunstig, maar het betekent ook dat u gebruik kunt maken van:
- aftrek van bijvoorbeeld de lijfrentepremies en hypotheekrente
- aftrek van buitengewone lasten (alimentatie, giften etc)
- gebruikmaken van de heffingskortingen
Daarnaast krijgt u vermindering van belasting voor die delen van uw inkomen waar u
in Duitsland belasting over betaalt.

De vraag òf uw inkomen voor 90% of meer in Nederland wordt belast, is in enkele
gevallen niet gemakkelijk te bepalen. Dat hangt af van (de uitleg van) het nieuwe
belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland.

U blijft dus óók in Duitsland belastingplichtig, al zal dat voor de “90%-gevallen”
meestal erop neerkomen dat er feitelijk geen belasting in Duitsland verschuldigd is.
In dit geval is 90/120e deel belast in NL dat is dus minder dan 90% en komt u niet in aanmerking voor heffingskortingen en bijzondere aftrekposten als hypotheekrenteaftrek.

Deze rekensom kan individueel gemaakt worden.
Voldoet maar één partner aan deze norm, dan moet er nog naar het GEZINSinkomen gekeken worden. Als uw gezinsinkomen voor 90% in Nederland belast, wordt u ook als "gekwalificeerd" aangemerkt als één partner níet aan de 90%-norm voldoet. In dat geval bent u ook automatisch fiscale partners. In andere gevallen is fiscaal partnerschap niet mogelijk en kan niet met aftrekposten worden geschoven.

Betreft het geen fiscaal partnerschap, dan wordt de rekensom individueel gemaakt, en dan moeten gezamenlijke inkomsten, bijvoorbeeld rente op een en/of spaarrekening of een lijfrente op beider "lijfen" op de één of andere manier worden uitgesplitst naar rechthebbenden; en dat is niet per definitie 50%-50%, maar naar rato van de stortingen.
Ook moeten de aftrekposten (b.v. de hypotheekrente van een gezamenlijk huis) aan de partner worden toegerekend die feitelijk betalen moet (dit staat los van het eigendom). Ook dit is hoeft dus niet 50%-50% te zijn.

Men kan zich voorstellen dat dit bij gevallen "die op het randje zijn", dit tot discussie met de fiscus kan leiden. Een goeie fiscale planning en onderbouwing en natuurlijk bewijsstukken kunnen problemen voorkomen.

Kortom: als uw inkomen voornamelijk bestaat uit loon, AOW, een ruimer pensioen, eigen woning en een klein beetje rente, dan komt de keuze erop neer dat u belastig betaalt alsof u nog in Nederland zou wonen.


Hoe word ik ”kwalificerend buitenlands belastingplichtige”?

Voor de definitieve aangifte (dus niet voor de voorlopige teruggaaf/aanslag) moet u eerst een zogenaamde “inkomensverklaring” van het Finanzamt kunnen overleggen.
Het Finanzamt geeft deze verklaring af naar aanleiding van uw aangifte en aanslag (of het ontbreken daarvan) in Duitsland.
Aan de hand van deze verklaring kan worden bepaald of u kwalificeert of niet. (Gemakkelijker kunnen ze het ècht wel maken).

Soort inkomen bepaalt waar belasting geheven wordt


De volgende inkomensbronnen zijn aan Nederland toegewezen:
> Loon uit Nederland en loopvervangende uitkeringen (WIA, Ziektewet, WW)
> Inkomen uit onderneming voorzover verdiend in NL
> Inkomen uit een overheidspensioen
> Inkomen uit onroerend goed dat in NL staat
> AOW, lijfrenten, particuliere pensioenen voor zover zij tesamen meer zijn dan 15.000 Euro/jaar bedragen


Aan Duitsland zijn toegewezen:
> Loon uit Duitsland
> Inkomen uit onderneming voorzover verdiend in DE
> Inkomen uit onroerend goed dat in Duitsland staat
> AOW, lijfrenten, particuliere pensioenen, aanmerkelijk belang, voor zover zij tesamen minder zijn dan 15.000 Euro/jaar bedragen
> Inkomen uit vermogen: rente, dividend, gerealiseerde koerswinsten


Ruwweg betekent dit voor:
Gezinnen met actieve werkkring in NL

Er verandert niet veel: u betaalt belasting en sociale lasten in NL, u behoudt de normale aftrekposten en toeslagen. Heeft u echter veel (inkomen uit) vermogen, moet u even de tekst onder het kopje "90% of niet" lezen.

Gezin met actieve werkkring/onderneming in NL èn in DE

Hier is het mogelijk dat u onder de 90% norm komt en u daarom geen of beperkte mogelijkheid voor de aftrekposten heeft.
Zie ook onder het kopje "90% of niet".

Gepensioneerden

Telt u bij elkaar op: AOW, uitkering uit lijfrentes, pensioen uit bedrijfsleven, andere componenenten die mogelijk onder de regeling vallen (vraag uw belastingadviseur: stamrechten, bank-lijfrentes etc).
Is het meer dan 15.000: in Nederland belast. Als u voldoet aan het 90%-criterium
(zie hieronder): met mogelijkheid om aftrekposten in aanmerking te nemen (hypotheekrente) en van heffingskortingen gebruik te maken.
Minder dan 15.000: in Duitsland belast, maar tegen een vriendelijk tarief.
Inkomen uit
Belast in DE
Belast in NL
Totaal
Werk
20.000
60.000
80.000
Pensioen, AOW, lijfrente, etc.
 
30.000
30.000
Fictief rendement op vermogen
4% over 250.000
10.000
 
10.000

Opmerking:  Stelt u zich een gepensioneerde voor, die qua pensioen net wel/net niet voldoet aan de
90% eis en daarom zijn hypotheekrente wel/niet mag aftrekken. Sparen of ontsparen waardoor het
fictief rendement (4% van het vermogen) die 10%-grens doet overschrijden, heeft dus grote gevolgen
voor onder anderen de hypotheekrenteaftrek.
90% of niet?
Om te bepalen of u "kwalificerend buitenlands belastingplichtige" bent, zet u
uw totale wereldinkomen (bruto bedragen), in een schema als dit:

Voor wat betreft de Duitse fiscus wordt verwezen naar het hoofdstuk Duitse Belastingen.


Hoeveel belasting betaalt u in Duitsland?


U betaalt het percentage dat met een progressieve tabel bepaald wordt aan de hand van uw totale inkomen, dus ook over dat deel dat van heffing is uitgesloten in het kader van de voorkoming van dubbele belastingen. Dus u betaalt het percentage dat zou hebben gegolden als heel uw inkomen in Duitsland belast zou zijn.

Even afgezien van finesses als eigenwoningforfait, heffingskortingen etc: Iemand met € 100.000 loon uit NL, € 30.000 hypotheekrente, € 40.000 rente-inkomsten en 25.000 inkomen uit Duitse ondeneming, betaalt dus aan belastingen in Nederland over een inkomen van 100.000 - 30.000 = € 70.000 tegen het tarief van 70.000

In Duitsland over 25.000 met een tarief dat geldt voor 125.000 (die 30.000 is in Duitsland immers niet aftrekbaar). Dit wordt het “Progressionsvorbehalt” genoemd.

Die 40.000 rente-inkomsten worden niet progressief belast, maar tegen een vast tarief van 25% over de feitelijke inkomsten minus de vrijstelling. Voor het geval uw progressieve tarief minder dan 25% is, wordt dat progressieve tarief aangehouden.

Als u nu geschrokken bent omdat u nogal wat rente en dividenden etc ontvangt, lees dan verder het hoofdstuk Duitse Belastingen. Het valt allemaal wel mee.Conserverende aanslag


Wat is een conserverende aanslag?
Dat is een voorlopige aanslag die alleen wordt ingevorderd als u binnen 10 jaar na de aanslag uw pensioen of lijfrente buiten de heffing tracht te brengen. Lees verder....Overig


Belastingverdrag


U kunt hier het belastingverdrag downloaden (en hier het oude verdrag). 

De masterscriptie "De nieuwe regeling omtrent kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen een verbetering?" van L.A.M. Haans, Universiteit Tilburg Master Fiscale Economie, gaat dieper in op het nieuwe belastingverdrag.

Ook de scriptie van Pieter Roos onderwerpt het keuzerecht en de kwalificatie aan een diepgaande beschouwing.

Op het forum staan zeer lezenswaardige discussies over het belastingverdrag en over de 90%-regeling die ook dieper op de materie ingaan.

Op de site van de Belastingdienst  vindt u uiteraard ook informatie die op uw
situatie van toepassing kan zijn (zoeken op "Duitsland" levert veel informatie op).


Belastingtelefoon Duitsland


De belastingdienst Buitenland (Heerlen) heeft een eigen belastingtelefoon. Het nummer is:
0031 555 385 385
.
Met dank aan: Jeroen Thijs voor zijn aanvullingen en opmerkingen.
Ondernemers
Voor ondernemers zijn er spelregels om te bepalen in welk land een inkomen genoten is (o.a. is van belang in welk land een “vaste inrichting” gevestigd is). Mocht niet op voorhand duidelijk zijn dat uw onderneming in Nederland gevestigd is, verwijzen wij u voorlopig naar uw belastingadviseur.


Vermogen
Veel van de nieuwe emigranten hebben ook een inkomen in box 3. Alleen voor enkele vermogenscomponenten betaalt u belastingen in NL: met name onroerend goed dat in Nederland ligt (de 90%-gevallen met een drempelbedrag).
Over uw spaargeld, aandelen, huisje in Spanje etc. betaalt u in Duitsland belastingen (vrijstelling in 2014: 1602 Euro van de genoten rente/dividend voor een echtpaar, de helft voor een alleenstaand )!
Als u inkomen uit vermogen heeft moet u zich terdege verdiepen in de materie. Met name (actieve) beleggers zullen hun beleggingsbeleid willen afstemmen op de fiscale gevolgen.

Om misverstanden te voorkomen:
U betaalt belasting in Duitsland: over dividend, rente etc.  ter hoogte van maximaal 25% van de
feitelijke inkomsten minus de vrijstelling. Ook over de huuropbrengsten van uw huisje in Frankrijk.
U betaalt alleen belasting in Nederland over het (fictieve) rendement over de waarde van onroerend
goed dat in Nederland staat (minus de hypotheekschuld daarop), minus de vrijstelling. (Daarnaast over
nog een paar zaken die maar voor weinig mensen relevant zijn).
Het rekenwerk zoals onder "90% of niet?" beschreven, heeft alleen te maken met de vraag of u
kwalificeert of niet; en heeft dus niets met de heffing te maken.
Verhuizen naar Duitsland is een echte emigratie, weliswaar 
naar een buurland dat u denkt goed te kennen, maar het is
meer dan een gewone verhuizing. Bereid u voor.
Lees eerst de aansprakelijkheids-uitsluiting.
Huis in Duitsland
Auteur: Bert Schipper, Rheiner Straße 3, 48455 Bad Bentheim. Dld
Sitemap  Contact  Disclaimer 
Impressum  Makelaardij

Voordelen
Nadelen
Aanpak
Formaliteiten
Belastingen
Duitse belastingen
Sociale zekerheid
Huis kopen
Huizenaanbod
Huis bouwen
Huis verkopen
Financiering
Huis huren
Auto
Kind en school
Diversen
Verzekeren
Krantenknipsels
Over deze site
Links
Forum
Prikbord
Diensten  Foutje?  Impressum  Trefwoorden