Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Belastingen

Belastingen en wonen in Duitsland

Het gaat te ver om in het kader van deze website een allesomvattende belastinggids te schrijven (en bij te houden). Daarom hier de hoofdlijnen

Belastingregime

In principe bent u in Duitsland, vanaf de datum van uw verhuizing, belastingplichtig voor uw gehele wereldinkomen. Voor een aantal inkomensoorten bent u ook belastingplichtig in Nederland. Welk deel in Nederland en welk deel in Duitsland wordt belast, is geregeld in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Door dit verdrag worden dezelfde inkomenscomponenten niet dubbel belast: de Duitse fiscus heft geen belasting over het inkomen dat al in Nederland is belast en vice versa. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, is er geen vrije keuze tussen het ene of het andere stelsel. 

Per 1 januari 2016 werd een nieuw belastingverdrag van kracht. Onderstaande beschrijving is gebaseerd op dit nieuwe verdrag.
De invoering van “kwalificerend buitenlands belastingplichtige” is al per 1 januari 2015 ingegaan.


Aftrekposten en heffingkortingen

Tussen 1 januari 2001 tot 1 januari 2015 kon u er voor kiezen om binnen het Nederlandse stelsel als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden.
Met ingang van het fiscale jaar 2015 is deze keuzemogelijkheid komen te vervallen en wordt u alleen nog volgens die regels behandeld als meer dan 90% van uw wereldinkomen in Nederland wordt belast. De nieuwe term hiervoor is ”kwalificerend buitenlands belastingplichtige”.

Dit betekent dat u uw gehele wereldinkomen óók in Nederland dient te vermelden in uw aangifte. Dat klinkt ongunstig, maar het betekent ook dat u gebruik kunt maken van:

 • aftrek van bijvoorbeeld de lijfrentepremies en hypotheekrente
 • aftrek van buitengewone lasten (alimentatie, giften etc)
 • gebruikmaken van de heffingskortingen

Daarnaast krijgt u vermindering van belasting voor die delen van uw inkomen waar u in Duitsland belasting over betaalt. De vraag òf uw inkomen voor 90% of meer in Nederland wordt belast, is in enkele gevallen niet gemakkelijk te bepalen. Dat hangt af van (de uitleg van) het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland. U blijft dus óók in Duitsland belastingplichtig, al zal dat voor de “90%-gevallen” meestal erop neerkomen dat er feitelijk geen belasting in Duitsland verschuldigd is.

Heeft u een bescheiden (loon)inkomen in Nederland en wilt u als ondernemer actief worden in Duitsland? De fiscus heeft dan een vervelende verrassing voor u in petto. Lees meer →

Soort inkomen bepaalt waar belasting geheven wordt

De volgende inkomensbronnen zijn aan Nederland toegewezen:

 • Loon uit Nederland en loonvervangende uitkeringen (WIA, Ziektewet, WW)
 • Inkomen uit onderneming voorzover verdiend in NL (en  indien er een vaste inrichting en Nederland aanwezig is).
 • Inkomen uit een overheidspensioen
 • Inkomen uit onroerend goed dat in NL staat
 • AOW, lijfrenten, particuliere pensioenen voor zover zij tesamen meer zijn dan 15.000 Euro/jaar bedragen

Aan Duitsland zijn toegewezen:

 • Loon uit Duitsland
 • Inkomen uit onderneming voorzover verdiend in DE
 • Inkomen uit onroerend goed dat in Duitsland staat
 • AOW, lijfrenten, particuliere pensioenen, aanmerkelijk belang, voor zover zij tesamen minder zijn dan 15.000 Euro/jaar bedragen
 • Inkomen uit vermogen: rente, dividend, gerealiseerde koerswinsten

Ruwweg betekent dit voor:

Gezinnen met uitsluitend een actieve werkkring in NL

Er verandert niet veel: u betaalt belasting en sociale lasten in NL, u behoudt de normale aftrekposten en toeslagen. Heeft u echter veel (inkomen uit) vermogen, moet u even de tekst onder het kopje “90% of niet” lezen.

Gezin met actieve werkkring/onderneming in NL èn in DE

Hier is het mogelijk dat u onder de 90% norm komt en u daarom geen of beperkte mogelijkheid voor de aftrekposten heeft. Zie ook onder het kopje “90% of niet”.

Gepensioneerden

Telt u bij elkaar op: AOW, uitkering uit lijfrentes, pensioen uit bedrijfsleven, andere componenenten die mogelijk onder de regeling vallen (vraag uw belastingadviseur: stamrechten, bank-lijfrentes etc).
Is het meer dan 15.000: in Nederland belast. Als u voldoet aan het 90%-criterium (zie hieronder): met mogelijkheid om aftrekposten in aanmerking te nemen (hypotheekrente) en van heffingskortingen gebruik te maken.
Minder dan 15.000: in Duitsland belast, maar tegen een vriendelijk tarief.
Leest u ook even dit artikel.

De 90% regeling

Als de belastingheffing  voor 90% of meer  van het wereldinkomen van u (of eventueel samen met uw partner) aan Nederland is toegewezen , het betreft hier (vooral) inkomen uit huidige of vroegere dienstbetrekking, dan hebben u en uw partner recht op de heffingskortingen en op aftrek wegens: alimentatie, ziektekosten en bijzondere uitgaven, kosten scholing en weekendkosten gehandicapte kinderen.

Uw partner krijgt dus ook de algemene heffingskorting als hij/zij verder geen of nauwelijks inkomen heeft.

Toelichting: ook bij niet kwalificeren bestaat recht op vrijstelling box III.

90% of niet?

Om te bepalen of u “kwalificerend buitenlands belastingplichtige” bent, zet u
uw totale wereldinkomen (bruto bedragen en volgens Nederlandse maatstaven*), in een schema als dit:

*) Nederlandse maatstaven: met name de berekening van het (fictief) rendement op vermogen en de bepaling van de winst uit onderneming.

Inkomen uit

Belast in DE Belast in NL Totaal

Werk

20.000 60.000 80.000

Pensioen, AOW, lijfrente, etc.

  30.000 30.000

Fictief rendement op vermogen 4% over 250.000

10.000   10.000
NB: vermogen is exclusief onroerend goed in Nederland

In dit geval is 90/120e deel belast in NL dat is dus minder dan 90%. U bent dus een niet-kwalificerende  belastingplichtige  en komt u niet in aanmerking voor heffingskortingen en bijzondere aftrekposten als hypotheekrenteaftrek.

Deze rekensom kan individueel gemaakt worden.
Voldoet maar één partner aan deze norm, dan moet er nog naar het GEZINSinkomen gekeken worden. Als uw gezinsinkomen voor 90% in Nederland belast, wordt u ook als “gekwalificeerd” aangemerkt als één partner níet aan de 90%-norm voldoet. In dat geval bent u ook automatisch fiscale partners. In andere gevallen is fiscaal partnerschap niet mogelijk en kan niet met aftrekposten worden geschoven.

Betreft het geen fiscaal partnerschap, dan wordt de rekensom individueel gemaakt, en dan moeten gezamenlijke inkomsten, bijvoorbeeld rente op een en/of spaarrekening of een lijfrente op beider “lijfen” op de één of andere manier worden uitgesplitst naar rechthebbenden; en dat is niet per definitie 50%-50%, maar conform het eigendom of naar rato van de stortingen bij lijfrentes.
Ook moeten de aftrekposten (b.v. de hypotheekrente van een gezamenlijk huis) aan de partner worden toegerekend naar rato van het eigendom. Bij “in gemeenschap van goederen” is dat  50%-50%, maar dit kan in de huwelijkse voorwaarden of de koopakte (=Grundbuch) anders geregeld zijn.

Men kan zich voorstellen dat dit bij gevallen “die op het randje zijn”, dit tot discussie met de fiscus kan leiden. Een goeie fiscale planning en onderbouwing en natuurlijk bewijsstukken kunnen problemen voorkomen.

Kortom: als uw inkomen voornamelijk bestaat uit loon, AOW, een ruimer pensioen, eigen woning en een klein beetje rente, dan komt de keuze erop neer dat u belastig betaalt alsof u nog in Nederland zou wonen.

Verder is er nog een uitzondering voor gevallen dat het inkomen in Duitsland te laag is om hierover nog belasting te hoeven betalen. Wie hier het fijne van wil weten kan googelen op “Schumacker arrest”.

 

Hoe word ik ”kwalificerend buitenlands belastingplichtige”?

Voor de definitieve aangifte (dus niet voor de voorlopige teruggaaf/aanslag) moet u eerst een zogenaamde “inkomensverklaring” van het Finanzamt kunnen overleggen. Het Finanzamt geeft deze verklaring af naar aanleiding van uw aangifte en aanslag (of het ontbreken daarvan) in Duitsland.

Aan de hand van deze verklaring kan worden bepaald of u kwalificeert of niet. (Gemakkelijker kunnen ze het ècht wel maken).

 

Opmerking: Stelt u zich een gepensioneerde voor, die qua pensioen net wel/net niet voldoet aan de 90% eis en daarom zijn hypotheekrente wel/niet mag aftrekken. Sparen of ontsparen waardoor het fictief rendement (4% van het vermogen) die 10%-grens doet overschrijden, heeft dus grote gevolgen voor onder anderen de hypotheekrenteaftrek.

Ondernemers

Voor ondernemers zijn er spelregels om te bepalen in welk land een inkomen genoten is (o.a. is van belang in welk land een “vaste inrichting” gevestigd is). Mocht niet op voorhand duidelijk zijn dat uw onderneming in Nederland gevestigd is, verwijzen wij u voorlopig naar uw belastingadviseur.

 

Vermogen

Veel van de nieuwe emigranten hebben ook een inkomen in box 3. Alleen voor enkele vermogenscomponenten betaalt u belastingen in NL: met name onroerend goed dat in Nederland ligt (de 90%-gevallen met een drempelbedrag).

Over uw spaargeld, aandelen, huisje in Spanje etc. betaalt u in Duitsland belastingen (vrijstelling in 2014: 1602 Euro van de genoten rente/dividend voor een echtpaar, de helft voor een alleenstaande)!  Als u inkomen uit vermogen heeft moet u zich terdege verdiepen in de materie. Met name (actieve) beleggers zullen hun beleggingsbeleid willen afstemmen op de fiscale gevolgen.

Om misverstanden te voorkomen:
U betaalt belasting in Duitsland: over dividend, rente etc. ter hoogte van maximaal 25% van de feitelijke inkomsten minus de vrijstelling. Ook over de huuropbrengsten van uw huisje in een ander buitenland (tenzij Duitsland ook met dat buitenland een belastingverdrag heeft).
U betaalt alleen belasting in Nederland over het (fictieve) rendement over de waarde van onroerend goed dat in Nederland staat (minus de hypotheekschuld daarop), minus de vrijstelling. (Daarnaast over nog een paar zaken die maar voor weinig mensen relevant zijn).
Het rekenwerk zoals onder “90% of niet?” beschreven, heeft alleen te maken met de vraag of u kwalificeert of niet; en heeft dus niets met de heffing te maken.

Voor wat betreft de Duitse fiscus wordt verwezen naar het
hoofdstuk Duitse Belastingen

 

Hoeveel belasting betaalt u in Duitsland? 

U betaalt het percentage dat met een progressieve tabel bepaald wordt aan deWonen nabij de natuur in Uelsen hand van uw totale inkomen, dus ook over dat deel dat van heffing is uitgesloten in het kader van de voorkoming van dubbele belastingen. Dus u betaalt het percentage dat zou hebben gegolden als heel uw inkomen in Duitsland belast zou zijn, maar uiteraard alleen over de inkomsten die in Duitsland belast worden.

Even afgezien van finesses als eigenwoningforfait, heffingskortingen etc: Iemand met € 100.000 loon uit NL, € 30.000 hypotheekrente, € 40.000 rente-inkomsten en 25.000 inkomen uit Duitse ondeneming, betaalt dus aan belastingen in Nederland over een inkomen van 100.000 – 30.000 = € 70.000.

Hij betaalt in Duitsland over: 25.000 met een tarief dat geldt voor 125.000 (die 30.000 is in Duitsland immers niet aftrekbaar). Dit wordt het “Progressionsvorbehalt” genoemd. Die 40.000 rente-inkomsten worden niet progressief belast, maar tegen een vast tarief van 25% over de feitelijke inkomsten minus de vrijstelling. Voor het geval uw progressieve tarief minder dan 25% is, wordt dat progressieve tarief aangehouden.

Als u nu geschrokken bent omdat u nogal wat rente en dividenden etc ontvangt, lees dan verder op deze pagina. Het valt allemaal wel mee.

 

Conserverende aanslag

Wat is een conserverende aanslag?
Dat is een voorlopige aanslag die alleen wordt ingevorderd als u binnen 10 jaar na de aanslag uw pensioen of lijfrente buiten de heffing tracht te brengen. Lees verder….


Overig

Belastingverdrag

U kunt hier het belastingverdrag downloaden (en hier het oude verdrag).

De masterscriptie “De nieuwe regeling omtrent kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen een verbetering?” van L.A.M. Haans, Universiteit Tilburg Master Fiscale Economie, gaat dieper in op het nieuwe belastingverdrag. Ook de scriptie van Pieter Roos onderwerpt het keuzerecht en de kwalificatie aan een diepgaande beschouwing.

Op het forum staan zeer lezenswaardige discussies over het belastingverdrag en over de 90%-regeling die ook dieper op de materie ingaan. Op de site van de Belastingdienst  vindt u uiteraard ook informatie die op uw situatie van toepassing kan zijn (zoeken op “Duitsland” levert veel informatie op).

Met dank aan: Jeroen Thijs, Jan de Voogd en Marc Velthof voor hun uitgebreide inhoudelijke bijdragen.

Invullen belastingbiljetten (Nederlands en Duits) via Lees meer →

De belastingdienst Buitenland (Heerlen) heeft een eigen belastingtelefoon. Het nummer is: 0031 555 385 385.

Heeft u belastingtips voor toekomstige emigranten?

10 Reacties

 1. GOLDMUND

  Denk eraan om me in Duitsland te vestigen ,als gepensioneerde, maar begrijp niet hoe de belastingssysteem helemaal werkt ,omdat er een bedrag van minder of meer dan 15000 euro genoemd wordt ; boven 15000 euro wordt het belast in het buitenland en onder dit bedrag in duitsland ,als ik het goed begrijp .Maar hoe nu wanneer ik zowel als Frankrijk (1250 euro pm)alswel uit Nederland (600 euro pm)als pensioen krijg ? dus zowel in Nederland alswel in frankrijk zit ik onder de 15000 euro pj .Wordt ik dan belast in nederland, alswel in frankrijk of wordt alles opgeteld en moet ik einkommenssteuer in Duitsland betalen ?

 2. Marlies

  Hallo,

  Voor mijn opleiding fiscaal recht en economie ben ik opzoek naar mensen die buiten Nederland wonen en of werken (gewerkt hebben) en die in Nederland belastingaangifte doen. Ik wil graag onderzoeken welke moeilijkheden mensen tegen komen en of er oplossingen zijn voor versimpeling. Hiervoor hoef ik geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, bedragen etc. Er wordt ook niets gepubliceerd.
  Wanneer u hieraan mee zou willen werken kunt u mij mailen naar marlieskruizinga@gmail.com
  Alvast bedankt 🙂

 3. Marlies

  Hallo,

  Voor mijn opleiding fiscaal recht en economie ben ik opzoek naar mensen die buiten Nederland wonen en of werken (gewerkt hebben) en die in Nederland belastingaangifte doen. Ik wil graag onderzoeken welke moeilijkheden mensen tegen komen en of er oplossingen zijn voor versimpeling. Hiervoor hoef ik geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, bedragen etc. Er wordt ook niets gepubliceerd.
  Wanneer u hieraan mee zou willen werken kunt u op dit bericht reageren.

  Alvast bedankt 🙂

  • Ghys

   Hallo Marlies,

   N.a.v. je oproep heb ik mezelf ingelogd. Dat ging heel gemakkelijk, te gemakkelijk. Daardoor vraag ik me af hoe veilig is het om met jou/u in contact te gaan over de Nederlandse fiscus? Voor echte studenten doe ik veel, maar pas nadat ik weet dat je ook echt student bent.

   Ghys

  • GuidoBerlijn

   Hallo Marlies,

   mocht je interesse noch actueel zijn, ontvang ik graag een kort bericht op guido.gossler@gmx.de
   Dan neem ik contact met je op.

   Groetjes,

   Guido

  • tirolergrostl

   Hallo Marlies,
   Ik zou je graag de volgende case willen voorleggen en zie dan graag jouw reactie hierop tegemoet.
   Ik woon samen met mijn vriendin (we hebben een samenleveingsovereenkomst) en 3 kids (9, 11 en 14) in NL in ons huis welke in eigendom is. Beide hebben we werk in NL. In Duitsland hebben wij sinds een paar jaar een (vakantie)woning, welke we ook wel verhuren. Vanwege mijn werk ben ik vaak in Duitsland en dus ook vaak in ons huis aldaar. Omdat we een samenlevingsovereenkomst hebben en die in Duitsland niet erkend wordt, denk ik eraan mezelf in D in te schrijven. (Mijn partner en kids blijven onveranderd in NL ingeschreven) Op deze manier kan ik aldaar een auto aanschaffen. Voor inkomstenbelasting veranderd er niet veel. Ik blijf in NL hiervoor belastingplichtige. Is de constructie welke ik hierboven schets mogelijk (zal niet erg vaak voorkomen) en zo ja welke voor- en nadelen zullen er dan gelden. Hoor graag van.

 4. Bart

  Ik woon sinds 2016 in Duitsland. Ik heb een ouderwetse WAO uitkering onder de €15000 jaarlijks. Ik ben erachter gekomen dat ik vanwege het nieuwe belastingverdrag 2016 de loonheffingen in Duitsland had moeten afdragen en niet in Nederland. Ik heb nu een verzoek ingediend bij de belastingdienst tot vrijstelling voor loonheffingen en een verzoek ingediend tot terugbetaling van de tot op heden betaalde loonheffing belasting. Moet ik nu alsnog over de afgelopen 4 jaar aangifte doen in Duitsland?

  Welke consequenties zou dit kunnen hebben?

  De Nederlandse account die ik dat heb gevraagd, zegt dat ik geen slapende honden wakker moet maken.

  Graag uw reactie

  M.vr.gr.

  Bart D.

 5. boudeman

  @Bart. Ik wil wel reageren, maar onder voorbehoud. Ik ben geen deskundige.
  Ik zou afwachten hoe het afloopt met de NL belastingen. Het staat mij bij dat de NL belastingdienst bij deze aanvraag vraagt om een bewijs dat je in DE belasting betaalt. Hier kan dus nog een probleem schuilen.
  De DE belasting heeft plussen en minnen. Aan de pluskant staat dat ze vriendelijke tarieven hanteren voor pensionado’s (bij WAO weet ik het niet) en dat je aftrekposten kan opvoeren, die in NL niet relevant zijn.
  Aan de minkant staat dat invulling van het (digitaal) biljet lastig is, en als je e.e.a. ingevuld hebt het voor de leek onmogelijk is de verschuldigde belasting te berekenen. Als je een Steuerberater in de arm neemt is dat niet goedkoop: enkele 100en Euro’s per aangifte ben je wel kwijt. Een belastingprogramma gebruiken is wellicht een alternatief.
  Volgens mij ben je in DE alleen verplicht aangifte te doen, als je iets moet betalen.
  Aftrekposten zijn dus van belang in DE. Zij leiden tot belastingvermindering. De volgende drie moet je zeker niet vergeten:
  1) medische kosten. Deze omvatten ook de wettelijk verplichte kosten, incl. wat je in NL afdraagt aan bijv. het CAK.
  2) Handwerkleistungen. Alle loonkosten verbonden met werkzaamheden aan huis: bijv. tuinwerkzaamheden, huis opknappen, reparatie wasmachine, schoorsteenveger e.d.
  3) Zekere verzekeringscomponenten: het Haftplicht gedeelte van de autoverzekering, wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
  Succes.

 6. H. Meijer

  Even een opmerking over het staatspensioen uit Nederland. Het is juist als dit voor 100% een staatspensioen is. Echter er zijn ook privatiseren geweest. Dan hield de status rijksambtenaar op en je pensioen werd wel afgedragen aan het ABP. Deze betaling aan het ABP is dan geen staatspensioen. Dit door mij aangekaart bij de Belastingdienst en dit laten uitzoeken. Hierover bericht ontvangen dat mijn gedachte juist was. Bij het ABP kan er een brief aangevraagd worden met de verdeling in dienstjaren maar was niet mogelijk in rendement percentages. Deze verdeling in mijn aangifte 2019 laten verwerken en is zo geaccepteerd. Het houdt nu in dat ik een aangifte in Duitsland moet doen voor mijn AOW en een deel ABP pensioen, dit is nu onder de 15000€. Hoeveel deze aanslag wordt dat kon het Finanzamt niet zo zeggen. Ik hoop dat dit vriendelijker wordt belast dan in Nederland.

 7. boudeman

  @H. Meijer: ……..Het houdt nu in dat ik een aangifte in Duitsland moet doen voor mijn AOW en een deel ABP pensioen……..

  Is mijns inziens zo niet juist. Mijn Steuerberater vertelde mij dat met het nieuwe belastingverdrag DE overgegaan is van de Freistellungsmethode naar de Anrechnungsmethode. Dit betekent dat ALLE inkomsten in DE belast worden, en dat vervolgens de te betalen belasting verminderd wordt met de in NL betaalde belasting. Of dit veel uitmaakt t.o.v. vroeger weet ik niet, maar aangifte in DE wordt daarmee wel wat ingewikkelder.

Reactie verzenden