Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Duitse belastingen

Duitse belastingen

(inkomstenbelastingen)

Dit hoofdstuk is ook van belang voor mensen die aangemerkt worden als “kwalificerend buitenlands belastingplichtige” en daarom het leeuwendeel van hun belastingen in Nederland betalen.
– Omdat er misschien ook inkomenscomponenten zijn die toch in Duitsland belast worden (bv rente) en …
– als dat het geval is, dan is het tarief waarmee dit gebeurt, afhankelijk van uw gehele fiscale wereldinkomen volgens de regels van het Duitse stelsel.

Globale uitleg

Het Duitse stelsel van inkomstenbelasting lijkt veel op het Nederlandse stelsel. Allerlei inkomensbronnen worden eerst netto gemaakt door de aftrekbare kosten van die bron eraf te halen; dan worden de inkomsten uit de bronnen bij elkaar opgeteld; daarna worden nog werkelijke of forfaitaire bedragen afgetrokken in verband met buitengewone lasten en met wat overblijft wordt een tabel geraadpleegd om de te betalen belasting te weten te komen.
Inkomen uit vermogen wordt tegen een vast tarief belast.

Anders dan in Nederland verwacht de fiscus dat u elke aftrekpost aantoont met bewijzen.

(Echt)paren kunnen ieder apart en gezamenlijk aangifte doen. Dit heet getrennter Veranlagung resp. Zusammenveranlagung. Bij de laatstgenoemde vorm worden beider inkomens “gemiddeld” om de verschuldigde belasting te berekenen. Tezamen met de individuele keuzemogelijkheid om wel of niet als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld, alsmede met de vrije keuze over de verdeling van gemeenschappelijk inkomen en aftrekposten over de partners, biedt dit in sommige situaties interessante mogelijkheden om uw fiscale positie optimaal in te richten.

Bronnen

De belangrijkste bronnen waaruit het belastbaar inkomen samengesteld is:Boven de deur van het voormalige belastingkantoor

 • Boerenbedrijf en bosbouw
 • Zelfstandig bedrijf
 • Vrij beroep
 • Arbeid in loondienst
 • Kapitaal
 • Verhuur en pacht
 • Overig inkomen (o.a. koerswinst)

 

De eerste drie bronnen vallen onder de regels van wat boekhoudkundig als winst op te vatten is.
Het inkomen van de bronnen 4 t/m 7 is per bron: de inkomsten minus de Werbungskosten (kosten aanschaf, veiligstelling en onderhoud van de bron); uiteraard met een uitgebreide jurisprudentie.

Verrekeningen

Binnen een bron kunnen positieve en negatieve posten onbeperkt met elkaar verrekend worden. Vanaf boekjaar 2004 ook tussen de bronnen.
Echter, kunnen (vanaf 2009) negatieve opbrengsten van inkomen uit vermogen, niet verrekend worden met de andere bronnen, wel met positieve inkomsten uit vermogen van volgende jaren.

Er een belastingtelefoon voor grensoverschrijdende belastingvraagstukken: het team GWO.

Voor vragen binnen het Nederlandse stelsel belt u met: 0031 555 385 385
Alleen als het om vragen gaat, die beide stelsels betreffen kunt het GWO-team bellen. Het telefoonummer vanuit Duitsland is: 0800-1011352 en vanuit Nederland: 0800-0241212.

Belasting over de bronnen

Of de inkomsten ook daadwerkelijk tot een belastingheffing leiden hangt er de bronnen 1 t/m 6 vanaf of dat inkomen in Duitsland of elders verdiend is. De gehele exercitie moet echter wèl doorgenomen worden om de juiste tariefgroep te berekenen. Er geldt namelijk een Progressionsvorbehalt: het te belasten inkomen wordt belast tegen het tarief dat zou hebben gegolden als het hele wereldinkomen in Duitsland belast was geweest.

De optelsom van de netto inkomensbronnen (bruto – Werbungskosten) wordt “Gesamtbetrag der Einkünfte” genoemd.

Van het Gesamtbetrag der Einkünfte wordt afgetrokken:

 • Verlustausgleich
 • Sonderausgaben

Dit levert op: “Einkommen”

Na aftrek van de Außergewöhnliche Belastungen (met name Kinderfreibetrag en bijzondere ziektekosten) levert dit de Bemessungsgrundlage op waarmee de belasting wordt bepaald.

Stelsel in Schema

       

+Bron 1

    Bruto inkomen uit bron1

– Werbungskosten

    Kosten tbv bron 1

= Einkommen 1

+ Einkommen 1    

Idem bronnen 2/7

+ Einkommen 2 tm 7    

= Gesamtbetrag der Einkünfte + Gesamtbetrag der Einkünfte  

Verlustausgleich

  Verlies van vorige jaren

Sonderausgaben

  Giften, Kirchensteuer, vrijwillige ziekteknverz voor zelfstandigen, allerlei verzekeringspremies (max €1300 p.p.), alimentatie, opleidingskn, schoolgeld
    = Einkommen  

Außergewöhnliche Belastungen

  Bijzondere ziektekosten, Kinderfreibetrag

  = Bemessungsgrundlage Het inkomen waarop de progressieve tabel van toepassing is.

 

Het gaat te ver om hier een volledige uiteenzetting van het Duitse belastingstelsel te geven, niettemin enkele aspecten die voor veel mensen van belang zullen zijn en vooral bezien vanuit het oogpunt van de nieuwe emigrant.

 

Uitleg per bron en aftrekpost

Pensioen

Zoals gezegd worden uitkeringen uit de particuliere sector in Duitsland belast en uit de overheid in Nederland (zie echter onder de inleidende zinnen van dit hoofdstuk: ook voor overheidspensionarissen is dit desalniettemin van belang).

Pensioenen uit de particuliere sector, stamrechten en lijfrenten worden fiscaal veel vriendelijker belast dan in Nederland. Tijdens onze aankoopbegeleiding kunnen wij u in contact brengen met specialisten op dit gebied. Zie ook de belastingservice.

Inkomen uit vermogen

Er geldt een forfaitair tarief van 25% plus solidariteitstoeslag.  Een nadere uitleg vindt u hier.

 

Alimentatie

Tot maximaal €14.000 per ontvanger.
Let op: striktere voorwaarden dan in Nederland om de alimentatie in aftrek te nemen:

 • de ontvangende partij moet elk jaar toestemming geven (op een speciaal formulier verkrijgbaar bij uw Finanzamt), en kan deze ook weer intrekken, en
 • u moet de belastingdienst om een bevestiging vragen dat dit inkomen bij uw ex belast wordt.

Er zijn belastinggidsen in omloop waarin gesteld wordt dat de ontvanger (uw ex) niet in het buitenland mag wonen. Dit is onjuist. Op grond van § 1a Abs 1 EstG mag de ex-partner ook in een EU-land wonen. 

 

Kindergeld

In dit hoofdstuk opgenomen omdat het in principe een fiscale aangelegenheid betreft.
Een uitgebreidere beschrijving treft u aan in het betreffende hoofdstuk.

Invullen belastingbiljetten (Nederlands en Duits) via Lees meer →.

Heeft u ervaringen met de Duitse fiscus?

Deel uw kennis met anderen. Uw naam hoeft niet genoemd te worden..

Reactie verzenden