Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Belasting op vermogen in Duitsland

Belasting op vermogen in Duitsland

Vermögensteuer, als belasting over het hèbben van vermogen, wordt niet geheven, maar de fiscus weet de spaarder uiteraard wel te vinden en heft belasting over de daadwerkelijke inkomsten. De heffingsregels zijn op het eerste gezicht eenvoudig.

Waar belast?

Eerst even een misverstand uit de weg ruimen: inkomsten uit vermogen worden in het woonland belast (belangrijkste uitzondering: inkomsten uit onroerend goed, dat in het land wordt belast waar het gebouw zich bevindt).
Dat is óók het geval als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. Uw wereldinkomen wordt weliswaar geheel belast in Nederland, maar u moet ook belasting in Duitsland betalen.
U krijgt korting op uw Nederlandse belasting naar rato van de belasting die u al in Duitsland heeft afgedragen.

Belastingheffing op vermogen in Duitsland

Hoofdregel voor effecten: op inkomsten uit vermogen (rente, dividenden, gerealiseerde koerswinsten) wordt 25% belasting betaald met een vrijstelling van € 800 voor een alleenstaande en € 1600 voor een echtpaar. Het is daarbij niet van belang hoelang de betreffende effecten in uit bezit zijn (tenzij aangekocht vóór 2009).

Bij onroerende goed (maar niet bij de eigen woning) wordt de gerealiseerde verkoopwinst (of -verlies) in de belastingheffing betrokken, als er minder dan tien jaar tussen aankoop en verkoop ligt. Bewaar daarom altijd altijd alle rekeningen en documenten die met de aanschaf (en verbetering) van het betreffende onroerend goed te maken hebben (makelaar, overdrachtsbelasting, reis- en verblijfkosten, kosten aanbouw etc.)
Voor andere “waardezaken” (goud, kunst etc) is die termijn één jaar. 
Voor deze winsten geldt het normale progressieve tarief van de inkomstenbelasting; en wel het tarief dat zou hebben gegolden alsof u uw hele inkomen in Duitsland had verdiend. Google maar eens op “Progressionsvorbehalt”.
Winst en verlies op de eigen woning zijn fiscaal niet relevant, tenminste als u het pand in het jaar van verkoop en de twee jaren daarvoor zelf bewoond heeft.

Meer spelregels voor effecten

En dan nu de verfijningen op de hoofdregel:

 • Er moet ook solidariteitstoeslag betaald worden: dat wordt dan samen 26,4% (en als u aangegeven hebt bij een kerk te horen, komt er nog een paar procent kerkbelasting bij).
 • Het doet niet ter zake in welk land uw geld/aandelen/waarde “zich bevindt”. Een bankrekening in Australië, Amerikaanse aandelen bij een Nederlandse broker, een tegoed in Noorse kronen van een Engelse bank, goud in een Zwitserse kluis… het maakt allemaal niet uit. Belangrijkste uitzondering: onroerend goed in het buitenland.
  Ook voor ondernemers en ondernemingen zijn er bijzondere regels.
 • Duitse financiële instellingen houden een bronbelasting in; met weer allerlei procedures en formulieren om ervoor te zorgen dat maar één keer de vrijstelling wordt meegenomen in deze voorbelasting en zelfs om de juiste Kirchensteuer in te houden.
 • Als uw marginaal tarief voor de Einkommensteuer minder is dan 25% (dat is tot ongeveer 15.000 resp 30.000 bruto), betaalt u niet 25%, maar het marginale tarief.
 • Geleden koersverliezen kunnen in volgende jaren verrekend worden met koerswinsten.
 • Koersverliezen (en -winsten) kunnen niet met andere inkomenscomponenten verrekend worden.
 • Er bestaan procedures om (een deel van) buitenlandse bronbelastingen (m.n. dividendbelasting) te verrekenen.
 • Inkomsten en aftrekposten uit verhuur zijn een normale, progressief belastbare, inkomenscomponent; de winsten en verliezen uit koop en verkoop binnen 10 jaar ook; zie hierboven.
 • Bovenstaande regels hebben geen invloed op het 90%-criterium. Hiervoor worden de inkomsten uit vermogen berekend volgens de Nederlandse regels (te weten: fictief rendement over het vermogen aan het begin van het fiscale jaar).

In welk land betaalt u het meeste belasting over uw vermogen?

Een korte beschrijving van de uitwerking van belasting op vermogen in Nederland en Duitsland, vindt u onder deze link →.

Stof tot nadenken

(bespreek dit aub met uw fiscaal deskundige, een kostbare blunder is snel gemaakt)

 • Groot vermogen, weinig verdieners: als u niet of weinig belasting hoeft te betalen in Nederland (AOW + Pensioen < 15.000/jaar). U betaalt dan zelfs geen 25%, maar het marginale tarief dat voor  uw inkomen geldt.
 • De 90%-regel: door te schuiven tussen spaargeld en de hypotheek op uw huis in Duitsland kunt u wellicht net wel voldoen aan de 90%-regel.
 • Bij een actief beheerde aandelenportefeuille bij een niet-Duitse broker, moet u zelf zorgdragen voor de berekening van de koerswinsten en -verliezen. Het koersresultaat wordt volgens het LIFO-systeem bepaald (de verkochte aandelen worden geacht de laatst aangeschafte te  zijn). Ik heb nog geen regels kunnen vinden hoe om te gaan met zaken als: opsplitsingen (TNT-Post in TNT en PostNL), afsplitsing (Paypal van Ebay) en claimemissies (KPN).
 • Als u dit hoofdstuk met meer dan gemiddelde aandacht doorgelezen hebt, zult u zich ook moeten verdiepen in de erfbelasting. Dat staat helemaal los van de vraag welk land volgens het belastingverdrag heffingsbevoegd is. Hoofdregel: onroerend goed wordt belast in het land waar het zich bevindt, de rest in het land waar de erflater woonde. In principe is dubbele belastingheffing mogelijk.


Aansprakelijkheidsuitsluiting

Voor de gehele website geldt dat de site-eigenaar en auteur geen aansprakelijkheid accepteren. Zeker in dit hoofdstuk kan het geen kwaad daar nog eens extra op te wijzen.

Graag uw aanvulling, voorbeelden en tips.

Dit is best moeilijk te doorgronden, uw casebeschrijving wordt op prijs gesteld.

Reactie verzenden