Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Kind en school

Kinderen en school

Voor velen zijn de onderwijsmogelijkheden doorslaggevend bij hun keuze om wel of niet naar Duitsland te verhuizen. Sommigen dubben over de keus tussen Nederlandse of Duitse school, anderen hebben bij voorbaat hun keus al gemaakt en zoeken een huisje letterlijk op steenworp afstand van een Nederlandse school. De keuze die u maakt is van groot belang voor de toekomst van uw kinderen èn voor de keuze van uw woonplaats. Zorgvuldig afwegen dus.

Duitse of Nederlandse school
Uw keuze om in Duitsland te gaan wonen is van grote invloed op de ontwikkeling van uw kinderen. Menigeen in het grensgebied durft de stap maar half te nemen en brengt de kinderen dagelijks over de grens naar een Nederlandse school. Persoonlijke mening: Wij krijgen ook vaak de vraag gesteld of wij niet bang zijn dat onze kinderen Duits worden. Antwoord: bang, hoezo? Wat is daar mis mee? Wij willen juist dat onze kinderen zich in hun nieuwe land thuisvoelen en dat ze zich perfect in het Duits kunnen uitdrukken. De Nederlandse taal houden ze heus wel bij. En de dubbeltaligheid geeft de mogelijkheid om later voor een vervolgopleiding in Duitsland of Nederland te kiezen en hun carrière in het ene of andere, of beide landen op te bouwen. De Europese eenwording gaat heus wel door en de onderlinge erkenning van diploma’s zal ook wel verdergaan. Overweging die ervoor pleiten om de kinderen toch naar de Nederlandse school te laten gaan, zouden kunnen zijn:

 • Kinderen die al vergevorderd zijn op de middelbare school.
 • Als vader een goeie loopbaan tegemoet gaat in een beroep dat gericht is op Nederland (leraar, rechter, politieagent, ambtenaar) betekent dat misschien dat het gezin nog wel een keertje zal moeten verkassen naar een andere plek in Nederland, en dan kan het voor de kinderen met bijvoorbeeld eerst basisschool tot groep 4, en daarna 3 jaar Grundschule wel eens moeilijk terugkeren worden op de basisschool. Alhoewel men zich kan afvragen of het voordeel van de behaalde tweetaligheid en de bredere kijk op het leven niet ruimschoots compenseert voor het nadeel van een klas overdoen.

Bevallen en kraamzorg is anders geregeld dan in Nederland, lees verder…..

Naar een Nederlandse school
Voordat u besluit zich ergens te vestigen en de kinderen naar een Nederlandse school te sturen: u heeft daar geen wettelijk recht op. De Nederlandse school kàn meewerken aan een verklaring dat uw kind aan de leerplicht voldoet en het Schulamt in uw woonplaats kàn daar genoegen mee nemen, maar hoeft dat niet. Sinds de oprichting van deze site in 2001 hebben wij nooit vernomen dat dit geweigerd werd, maar als u dit zeker wilt waten, moet u dit van tevoren controleren. De Europese commissie heeft overigens het signaal afgegeven dat een Europese lidstaat niet mag verhinderen dat een kind in een andere lidstaat naar school gaat. Tevens reikt zij aan dat de vergoedingen (voor vervoer) ook dezelfde moeten zijn als voor binnenlandse scholen. Momenteel (2018) is dit nog niet geregeld; dus u moet zelf zorgen voor het vervoer van en naar de Nederlandse school.
Of dit bijdraagt aan de populariteit van Nederlanders in het grensgebied? Lees dit krantenartikel.

Inentingen

Vergeet u niet dat de inentingen in Duitsland nèt volgens een ander schema verlopen. Let dus even op of ze geen prikken overslaan of dubbel krijgen.

Taalproblemen

Taalproblemen? Kinderen pikken een andere taal snel op, ze gaan niet zitten vertalen zoals volwassenen dat doen, maar doen gewoon mee. Als thuis de voertaal ook Duits is (omdat één der opvoeders Duitse(r) is), zal het bijhouden van het Nederlands niet vanzelf gaan.

De gevolgen van een ongeval van en naar school zijn enigszins gedekt. Een voorziening als de Wajong ontbreekt (arbeidsongeschiktheid voordat de jongere een baan heeft). U dient de gevolgen van invaliditeit dus zelf te verzekeren. Dus: aanpassen huis etc. maar veel belangrijker nog: de inkomensvoorziening in de toekomst.

Schoolsysteem, algemeen

Kwaliteit
Een vergelijkend onderzoek (Google maar eens op “Pisa”) in meerdere ontwikkelde landen naar het kennisniveau van kinderen aan het eind van hun leerplichtige jaren, liet voor Duitsland teleurstellende uitkomsten zien. Nadien is de waarde van dit onderzoek sterk gerelativeerd, zowel de relatief goede Nederlandse scores als de relatief slechte Duitse resultaten. Ondermeer in dit en dit artikel.

Beschrijving systeem

Hiervoor verwijzen wij naar een artikel dat wij vonden op de site van Duits.nl en waar wij niets aan toe te voegen hebben.

Kindergarten, kinderopvang

De kinderopvang is zomogelijk nog slechter geregeld dan in Nederland. Er worden wel nieuwe crèches opgericht en als u een advertentie in een huis-aan-huisblaadje zet waarin u om een Tagesmutter vraagt, krijgt u daar voldoende respons op. Kindergarten en Grundschule zijn hier dus nog gescheiden van elkaar net als vroeger in Nederland. Naar onze waarneming zijn er enkele wezenlijke verschillen met de Nederlandse situatie in de groepen 1 en 2.
Persoonlijke ervaringen: Verschillen zijn (althans tussen “onze” Kindergarten en “onze” basisschool):

 • De kortere (standaard) schooltijd: van 08:00 tot 12:00. Op ouderbijeenkomsten lijkt het alsof menig Duitser het beeld heeft dat Nederlandse kinderen zielig zijn omdat ze zoveel uren per dag worden afgeschoven naar de school; terwijl wij juist van mening zijn dat het zielig is als de kinderen de helft van de dag maar een beetje ongestructureerd doorbrengen; althans niet professioneel worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, gedrag en aandacht etc. (geldt ook voor de Grundschule)
 • In één groep zitten kinderen van meerdere leeftijden door elkaar. Naar onze smaak is dit niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van het kind. De attentiespanne van een 3 jarige is nu eenmaal korter dan die van een 6 jarige; ook trekken op deze manier de leeftijdgenootjes te weinig met elkaar op en aan elkaar op.
 • Geen 5-minutengesprek, wel korte lijnen. Wij kunnen ons vergissen, maar wij hadden een hogere pet op van de methodische aanpak van de Nederlandse basisschool. De terugkoppeling die wij krijgen is van een minder professioneel gehalte.
 • Er worden principieel geen intellectuele vaardigheden zoals letters en sommetjes bijgebracht, daarmee wordt gewacht tot de Grundschule.
 • Eén van de ouders plus een vervanger wordt als “klassenvertegenwoordiger” gekozen en die heeft dan weer zitting in het bestuur.
 • Onze kinderen gingen drie dagen per week naar de “Spätdienst” d.w.z. tot 13:30 uur. Men was aan het onderzoeken of deze tijden niet verlengd kunnen worden. Ook is er een vakantiegroep, zodat ze zich niet de hele zomervakantie bij de deur lopen te vervelen.
 • De overgang van Kindergarten naar Grundschule is een feestelijke gebeurtenis: de Einschulung, lees verder….

De Kindergarten is hier een initiatief van de kerk; maar dat kan ook de gemeente zijn of een particulier.
Of u ervoor betalen moet is per Bundesland verschillend. Waar wij wonen (Niedersachsen) was dat destijds meer dan een symbolisch bedragje! Vanaf 2018 is dat echter gratis geworden.
In NRW betaalt u nog wel. Hoeveel dat is, hangt af van de gemeente. Vaak varieert het al naar gelang het bruto gezinsinkomen en het aantal kinderen. Soms is het een vast bedrag per kind.
Bewaar de betalingsbewijzen, of vraag er specifiek om, want de kosten zouden naar verluidt aftrekbaar zijn voor de Ib onder “kosten kinderopvang”. Zie “Belastingen”.

De inschrijving van uw kind kon in onze woonplaats bij een willekeurige Kindergarten of het Schulamt gedaan worden, onderling zorgen zij voor een verdeling als er onverhoopt geen plaats is op de school van uw keuze.
Dit was bij ons een knelpunt ! Lang niet alle mogelijke woonplaatsen hadden nog plaatsen vrij.

Onze zoon gaat naar een Kindergarten, hij is 3 jaar en dit is niet zoals jullie schetsen.
Onze ervaring is zeer goed. De dagen verlopen via een vast schema ( iedere dag heeft een kleur en er is een dagplan dat in de ochtend besproken wordt). Er is natuurlijk tussendoor tijd om vrij te spelen, kleien, tekenen , buiten spelen noem het maar.
Er is 1 hoofdlerares die er 5 dagen pw is en 2 leraressen die parttime werken.
Elke ochtend is er een gezamenlijk ontbijt en de dagen zijn van 8:15 tot 3:00 uur of tot 2 uur op de woensdag en vrijdag.
Echter vinden wij dat te lang en halen wij onze zoon tegen 12 uur op.
De bijdrage is minimaal, volgens een schema dat afhankelijk is van je inkomen.

Linda Meulman

Kindergeld of kinderbijslag?

KINDERGELD 2019 (per MAAND per KIND)

 • Eerste en tweede kind: € 204
 • Derde kind: € 210
 • Volgende kinderen: € 235

Kindergeld moet worden aangevraagd bij de Agentur für Arbeit, onderdeel Familienkasse.
Teilkindergeld moet worden aangevraagd bij de Bundesagentur für Arbeit in Saarland.

Lees hier of u ervoor in aanmerking komt.

Betaald ouderschapsverlof: Elterngeld

Voor ouders met jonge kinderen bestaat er een voorziening om tijdelijk (12 tot 14 maanden) een uitkering te ontvangen ter compensatie van onbetaald verlof ter opvoeding van de kinderen. Dit is al snel € 300 per maand, mogelijk meer… mits u niet meer dan 30 uur/week werkt. Meer lezen….

Grundschule (Basisonderwijs vanaf groep 3)

Men kan niet zelf een Grundschule kiezen, of het moet speciaal onderwijs zijn. Men krijgt een school in de buurt toegewezen. Kinderen die verder weg wonen gaan er met de schoolbus naartoe (geen groepen kinderen op de fiets tegen de wind). Vanaf de eerste klas moeten de kinderen huiswerk maken, wat voor ouders van zwakkere kinderen een extra belasting kan zijn. Het niveau is beslist niet slechter dan in Nederland maar het vreemde-talenonderwijs loopt wel achter (dit is een euvel van alle “grote” landen) en de scholen zijn hier beduidend slechter geoutilleerd (geen bibliotheek in huis, nauwelijks computers, verouderd meubilair). Helaas hebben we in Duitsland ook een tekort aan leraren in het Weiterführende onderwijs. Op de Grundschule is het normaal dat de leerling 4 jaar dezelfde leraar houdt. Er zijn op de Grundschule de zogenaamde Fachlehrer die in de klassen bepaalde vakken geven, dus niet 1 leraar voor alles. Zo is de overstap naar de Weiterführende Schule (waar de kinderen ook meerdere leraren maar niet zo veel als in Nederland hebben) niet zo groot. De keuze van het vervolgonderwijs op 10-jarige leeftijd lijkt vroeg maar heeft als voordeel dat een kind sneller op zijn plek zit en op zijn niveau werkt. Overstappen naar een ander schooltype is mogelijk. Er zijn verschillen in organisatie per Bundesland.

Met dank aan: Nel Evers-Roggeveen, Wesel-Bislich aan de Rijn. 

Een persoonlijk ervaringsbericht uit Gildehaus laat zien hoezeer dat per school kan verschillen.

Hauptschule (Mavo-VMBO)

De hauptschule is een erg praktijkgericht schooltype voor kinderen die niet heel erg goed kunnen leren, maar wel goed met hun handen kunnen werken. Het is te vergelijken met het Nederlandse VMBO praktijk, of gemengde leerweg en duurt 5 ot 6 jaar. In de grote steden geeft dit schooltype hetzelfde probleem als zijn Nederlandse variant. Veel verzuim, agressie, criminaliteit en door het grote aantal allochtone leerlingen en het kleine aantal leraren niet veel extra begeleiding. Nu gaan wij in een kleine stad wonen en de haupschule zit in de straat. Maar het werken met de handen, nee dat zien wij onze kinderen niet doen, dus dit valt af.

Met dank aan: M de Jong-Kleef

Realschule (Havo)

De realschule is ook praktijkgericht, maar heeft een zwaarder theoretisch gedeelte dan de hauptschule.De opleiding duurt 6 jaar en hierna gaan de leerlingen naar een berufsfachschule (mbo) of een fachoberschule (hbo) of ze stromen door naar het gymnasium. Dit schooltype is te vergelijken met onze VMBO TL of Havo.

Berufs(fach)schule

Wordt ook Ausbildung genoemd. De duur van deze opleiding is afhankelijk van welke opleiding je gedaan hebt. Als je bv. Gymnasium gedaan hebt is de duur 2 jaar. Meestal 4 dagen werken en 1 dag naar school.

Fachoberschule (FOS).

Dit is een vorm van HBO. Dit kan je doen na de Realschule, net zo als in Nederland na de MAVO / HAVO. Als je een Ausbildung gedaan hebt kun je de FOS in 1 jaar doen.

Gymnasium

De meeste die de Realschule hebben gedaan stromen door naar het Gymnasium, dit duurt dan 3 jaar. Deze school komt overeen met het VWO/Atheneum. Doelstelling van dit onderwijs is het om de scholieren een brede en diepe algemene ontwikkeling te geven die toegang geeft tot HBO en Universitair onderwijs. Toegang tot het HBO (Allgemeine Hochschulreife) kan ook op andere wijze verkregen worden. De vereisten voor deelname zijn leergierigheid, goeie zin in leren, abstract denkvermogen, concentratievermogen, experimenteer- en observatievermogen en interesse aan literaire, muzikale en kunstzinnige thema’s. Bij ouders is dit schooltype favoriet (30%), maar ouders zouden erop bedacht moeten zijn dat een overtrokken verwachting of een niet op de gaven van het kind aangepast leerprogramma, schade kan toebrengen aan de ontwikkeling van het kind (Bron: Bundeselternrats St. Augustin, Mevr Hendricks).

Fachhochschulen en Universitäten

Nog geen ervaringen van bezoekers ontvangen.

In het internationale onderzoek IGLU van maart 2003 scoorden de Duitse Grundschulen in de bovenste helft van de lijst (539 punten). Nederlandse scholen deden het nog beter (554 punten). Overigens deed Niedersachsen niet mee aan het onderzoek. Zie ook dit krantenknipsel. De sociale zekerheid van kinderen schiet ernstig tekort. Alleen de gevolgen van een ongeval van en naar school zijn enigszins gedekt. U dient de gevolgen van invaliditeit dus zelf te verzekeren. Dus: aanpassen huis etc. maar veel belangrijker nog: de inkomensvoorziening in de toekomst.

Praktijkervaringen

Uit vragen en reacties merk ik dat velen benieuwd zijn naar hoe de kinderen een landverhuizing oppakken; het is misschien een goed idee om hierover ervaringen uit te wisselen, goeie en slechte.

De ingezonden praktijkervaringen vindt u hier. Blijft u vooral uw ervaringen insturen.

PS: ook negatieve ervaringen worden opgenomen.

 

 

Studeren

(Zeer beperkte beschrijving.)
Studeren is in Duitsland in principe goedkoper dan in Nederland.
In de meeste Bundesländer wordt geen collegegeld gevraagd en ook Nederlanders kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering (Bafög); afhankelijk van de financiele positie.

Studeren in Nederland blijft ook mogelijk. Als Nederlander kunt u in aanmerking komen voor de studiefinanciering, althans wat daarvan nog van over is. Voor inwonende kinderen loopt het Kindergeld gewoon door.

Wet Kinderopvang 1 jan 2005

Inwoners van Duitsland kunnen ook gebruik maken van de subsidieregeling (Art 6 lid 5) van de wet Kinderopvang. Dit geldt dus ook als u niet heeft gekozen voor Binnenlandse belastingplicht. Opvang in Nederland gaat volgens de normale regels. O.a. moet de gemeente de opvangplaats kwalitatief goedgekeurd hebben. Opvang in Duitsland kan ook onder de wet vallen (dus: subsidie van werkgever en/of belastingdienst). De opvangplaats moet dan wel door de plaatselijke toezicht-houder erkend zijn. Kinderopvangorganisaties in NRW hoeven niet meer apart geregistreerd te worden. Details vindt u hier. Een aanvraagformulier om de opvangplaats door het ministerie erkend te krijgen, vindt u hier (voor NRW sinds 1 okt 2007 niet meer nodig).

Stuur ons uw persoonlijke ervaringen.

Uw relaas is heel informatief voor anderen en wij publiceren het graag. 

11 Reacties

 1. CVanderweyden

  Beste lezen:

  Punt 1 : Je kan bij de Kindergarten bij inschrijven aangeven tot hoelang je kind naar de Kindergarten kan van 08.00 tot 13.00 uur vanaf 08.00 uur tot 15.00 uur of vanaf 08.00 tot 16.00 uur, Ik weet niet hoe jullie aan deze informatie komen? Wij hebben voor onze kind optie 1 gekozen, omdat ons kind 3 jaar is en tot 13.00 lang zat vinden.
  Daarnaast hebben ze in de hal hangen hoe de dag eruit ziet voor je kind.

  * 08.00 tot 08.45 ontbijten inclusief verhaal vertellen/liedjes zingen
  * 08.45 tot 12.00 spelen/knutselen / samen spelen met mooi weer buiten spelen.
  * 12.00 tot 12.45 lunchen inclusief liedjes zingen
  * 12.45 tot 13.45 even in de rust kamer dan gaat de juf met ze naar speciale ruimte om even een verhaal voor te lezen en tot rust komen dit is heel belangrijk voor kinderen als ze druk hebben gespeeld om even hun hoofd leeg te maken en lekker te liggen en niks hoeven.
  *13.45 tot 14.30 weer spelen met elkaar
  *14.30 tot 15.00 een snack tussen door een gezonde snack!
  * 15.00 uur tot 16.00 uur spelen weer met elkaar dit is het schema! Ik weet niet wat hier niet wat hier verkeerd aan is? Geen iPad om schula te doen misschien haha!

  Daarnaast hebben ze meer leerkrachten als in Nederland

  * in totaal 5 juffen waarvan 3 fulltime en 2 parttime
  * Ze nemen niet veel kinderen aan omdat ze willen dat er toezicht is het is de bedoeling 1 juf voor 5 kinderen. ‘ in Nederland is dit onmogelijk omdat ze alles volproppen’ een meisje die ik ken werkt bij kinderdagverblijf ik schrok van wat ze vertelde! hoe het daar ging misschien moet je als ouders keer onverwachts gaan kijken. Dit heb ik ook bij ons gedaan om te kijken of echt schema was deed net of ik iets was vergeten en ze waren keurig bezig met hun liedjes zingen!

  Punt 2 : Ook dit is regelrechten onzin de kinderen spelen met alle soort leeftijden ze leren juist van elkaar, zo loopt mijn kind voor in zijn ontwikkeling juist door de kinderen van 6 jaar! Dit is door de Nederlandse kinderarts bevestigd! Hij kan en doet veel meer dan zijn leeftijd genoten.

  Punt 3: Ook dit is gelogen! Mijn kind van 3 jaar leer degelijk letters en sommetjes!
  Hij kan daarom ook al tot 25 tellen en kan alle cijfers uit zijn hoofd zo aanwijzen en niet omdat wij dit leren! in Nederland haha, daar moeten ze in groep 1 al boekbespreking houden, nee dat hoeven ze in Duitsland niet omdat het KINDEREN zijn die leren van het spelen. Mijn kind kan daarom ook tot 25 tellen omdat ze dit speelsgewijs leren.
  Toen ik in groep 1 was hoefde ik dat ook niet hadden we de poppenhoek en knutsel uurtje en lekker kind zijn nu moeten kinderen al huiswerk maken rond uit belachelijk! ik kreeg pas lezen in groep 3 was ik 6 jaar inderdaad!

  *

  Misschien moeten jullie beter laten informeren voordat jullie deze onzin gaan lezen! Dus alsjeblieft hou op met deze onzin te verkopen! Vindt dit echt heel erg hoe jullie dit schetsen!

 2. bert-schipper

  Nou, nou, dat is wat heftig geformuleerd.
  Toegegeven, onze ervaringen stammen alweer van een tijdje terug en in de tussentijd zal er wel het één en ander veranderd zijn. O.a. worden Kindergärten nu meer gesubsidieerd, dus de bijdrage van de ouders zal wat gereduceerd zijn.
  Maar het grootste verschil tussen uw en onze waarnemingen zal ‘m zitten in de verschillen in de toevallige Kindergarten. Er bestaat immers een grote mate van autonomie.

  En wat betreft “onzin verkopen”: niet voor niets staan er op de site diverse oproepen om eigen bijdragen in te sturen en bestaat deze mogelijkheid om een reactie te geven. Wij pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar delen onze persoonlijke (!) ervaringen.

 3. BSM1986

  Wij hebben met onze kinderen op de kinder garten tot nu toe alleen positieve ervaringen.
  Met name de zeer flexibele in en uitloop tijden zijn een enorm gemak.

  Maar ik kan me voorstellen dat ongeacht land/stad/dorp er altijd situaties zijn, waarbij een school of leraarkracht minder goed is. Maar dit doet niets af aan het schoolsysteem.

 4. mariekev

  Hallo allemaal,

  Wij hebben twee kinderen met Dts+NL nationaliteit (4 en 6) in Nederland op school, en wij wonen in Duitsland, NRW. Voor de oudste, die in zomer 2020 in Duitsland leerplichtig zou worden, hebben we een brief ontvangen dat we een ‘Ausnahmegenehmigung’ aan moeten vragen om een Nederlandse school te mogen bezoeken volgens paragraaf 34, Abs. 5 van het ‘Schulgesetz’ van NRW (zie onderaan de inzending de wettekst).

  Hierboven las ik het volgende:
  “De Europese commissie heeft overigens het signaal afgegeven dat een Europese lidstaat niet mag verhinderen dat een kind in een andere lidstaat naar school gaat.”

  Mijn vraag is of iemand weet waar dit officieel geschreven staat. Dat zou ons enorm helpen.
  Verder zijn we op zoek naar ouders met ervaring met deze Ausnahmegenemigung: zijn er ouders die reeds toestemming hebben gekregen en wat hebben ze in hun aanvraag geschreven?

  Indien iemand een advocaat kent die zich hierin gespecialiseerd heeft, zouden we dat ook graag vernemen.

  Alvast hartelijk dank.
  Met vriendelijke groet,

  Marieke

  § 34 SchulGesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG)
  5) Die Schulpflicht ist grundsätzlich durch den Besuch einer deutschen Schule zu erfüllen. Der Besuch einer anderen Schule ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich, insbesondere dann, wenn die Schülerin oder der Schüler
  1. a)sich nur vorübergehend in Deutschland aufhält oder
  2. b)eine ausländische oder internationale Ergänzungsschule besucht, deren Eignung zur Erfüllung der Schulpflicht das Ministerium nach § 118 Abs. 3 festgestellt hat.
  Über Ausnahmen gemäß Satz 2 Buchstabe a) entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. In den Fällen des Satzes 2 Buchstabe b) ist der Schulbesuch der Schulaufsichtsbehörde durch den Schulträger anzuzeigen. Völkerrechtliche Abkommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt.

  § 118 Abs. 3: (3) Einer allgemein bildenden ausländischen oder internationalen Ergänzungsschule kann auf Antrag die Eigenschaft einer anerkannten Ergänzungsschule durch das Ministerium verliehen werden, wenn an dieser Schule
  1. 1.
  1. a) der Abschluss eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
  2. b)ein von den Ländern als Hochschulzugangsberechtigung anerkannter internationaler Abschluss erreicht werden kann,
  2. 2.in einem durch das Ministerium bestimmten Mindestumfang Unterricht in deutscher Sprache abgehalten wird,
  3. 3.für die Errichtung und den Betrieb dieser Schule dauerhaft ein besonderes öffentliches Interesse besteht.
  In der Primarstufe ist eine Anerkennung nur möglich, wenn ein besonderes pädagogisches Interesse festgestellt worden ist und eine Sonderung nicht gefördert wird.

  • Stan

   Hoi Mariek,

   Ik heb binnenkort het zelfde probleem zoals jij hebt beschreven. Heb je uiteindelijk de ausnahmegenehminung kunnen krijgen van de desbetreffende instantie? Het zou echt fijn zijn als je je ervaring kunt delen.

   Alvast bedankt!

   Groet Stan

  • Stan

   Hoi Marieke,

   Ik heb binnenkort het zelfde probleem zoals jij hebt beschreven. Is het uiteindelijk gelukt bij jou? Kan je je ervaring delen betreffende het verkrijgen van toestemming om je kinderen op een nederlandse school te behouden?

   Alvast bedankt!

   Groet Stan

 5. Claudiax

  Voor mensen die willen verhuizen naar duitsland “omdat ze denken dat het er zoveel goedkoper is” en daar een woning gaan huren, dat valt wel vies tegen. Wij dachten ook zoals zoveel mensen, dat duitsland vergeleken bij NL veel goedkoper leven etc is. (het is nog veel duurder!) Maar de meeste website’s geven foute informatie, waardoor je bedrogen uit komt.

  Natuurlijk zijn er heus wel voordelen, maar ik vind dat het er niet veel zijn.

  Voordelen van wonen in Duitsland.

  Wegenbelasting is goedkoop.
  Levensmiddelen zijn goedkoper. (maar daar kun je ook gebruik van maken als je in NL woont)
  Tanken is goedkoper.
  Je ontvangt meer kinderbijslag. Voor 1 kind is dat zo’n €300 per kwartaal meer dan in NL.
  Als je de voor en nadelen tegen elkaar gaat afwegen ben je echt niet goedkoper uit, maar eerder duurder.

  Nadelen van wonen in Duitsland.

  – Onderwijs is erg duur. Je kunt vanaf dat je kind voor het eerst naar het basisonderwijs gaat, gelijk al ca. 100 euro uitgeven aan alle spullen die ze nodig hebben. Ze moeten een zware tas vol met boeken elke dag mee nemen (in Nederland laten ze deze spullen/boeken gewoon op school) zodat je kind niet onnodig hoeft te tillen.
  – Je moet overal een verontschuldiging voor indienen. Is je kind ziek of te laat op school gekomen een keer, dan is het niet zoals in Nederland even bellen naar de school en geregeld. Nee dat moet heel formeel allemaal op een papier gezet worden met handtekening er onder. Is je kind bijv meerdere dagen ziek, moet je naar je huisarts en een doktersverklaring ophalen en die inleveren bij school, kortom heel gedoe dus.
  – Kinderen spelen in de winter bijna niet buiten, terwijl dat juist goed is voor de weerstand.
  – Je betaald kijkgeld ong €17,50 per maand.
  – Je bouwt als huisvrouw geen AOW op, zoals je in Nederland wel standaart 2% per jaar doet.
  – Ze schijnen het hier normaal te vinden dat je getrouwd moet zijn, anders kun je als vrouw niet ziektekosten verzekerd zijn, tenzij je een prive verzekering kiest die gewoon niet te betalen is per maand, omdat er geen tegemoetkoming is zoals zorgtoeslag in NL.
  – Je betaald verzekeringen zoals de autoverzek 3 maanden vooruit. (alsof je voor 3 maanden loon in voren verdient)
  – Stroom is duurder.
  – De container inhoud is zo klein, dat je afval wat je anders niet kwijt kunt in plastic verpakkingen propt om toch van die rotzooi af te komen.
  – Het is verboden om je auto te wassen op straat bij je huis.
  – Te weinig of te smalle fietspaden
  – Mensen leven hier heel standaart en volgens een bepaald ritueel, best wel saai dus.

  – Huurtoeslag, wat hier wohngeld heet hebben ze wel, maar is (als je er uberhaupt voor in aanmerking kan komen) veel minder dan in NL.
  – Je hebt een hele hoop papierwerk om uiteindelijk kinderbijslag te kunnen ontvangen.

  Ook moet je erg geluk hebben dat je een goede verhuurder vind, waardoor je niet in een soort gelijke situatie beland als die van ons. Wij huurder een woning via een bemiddelaar huurcontract enz was gewoon zo te lezen in orde. Na een paar maanden ongeveer er gewoond te hebben, ontdekten we meerdere gebreken aan de woning zoals: douche die telkens om de zoveel min koud werd (wegens niet goed werkende cv ketel), lekkage onder de gootsteen, lekkage aan het dak, waardoor de hele gang vol met water lag! Bij de eerste reparatie die nodig was (defecte cv ketel) werd het nog gemaakt, maar naarmate we meerdere gebreken aan onze verhuurder/volmacht gingen melden, werd hij wat geirriteerd, en werd ons verteld dat de officiele eigenaar van de woning geen geld had om reparaties uit te voeren, wat vreemd is, omdat in het huurcontract wel zo stond aangegeven dat alle reparaties door de verhuurder zouden worden gedaan.

  Waarop deze volmacht aanbood de reparaties maar voor te schieten en deze kosten weer op de officiele eigenaar te verhalen. Hij stelde voor dat we maar op zoek moesten gaan naar iemand die het dak kon repareren, wat ook niet de normale gang van zaken is, aangezien een verhuurder daar zelf! naar op zoek hoort te gaan. Maar goed, toch op zoek gegaan naar een bedrijf die dit kon repareren en de offerte opgestuurd naar de verhuurder. Toen kregen we te horen dat het een te dure uitgave werd, en dat WE dan maar eerst even moesten sparen. We? De woning is niet eens van ons, want we huurden het (en dan wel huur durven eisen). Al met al was het gewoon een ander voor niets van alles laten uitzoeken om tijd te rekken vanwege een veiling die er aan zat te komen, wat deze verhuurder allang wist nog voordat hij dit verhuurde aan ons. Dus met een verrot dak die lekte wanneer er een flinke regenbui aan kwam, en een cv ketel die meerdere keren gerepareerd moest worden, zaten we mooi met de ellende. En 7 maanden later viel er een brief op de mat waarin een veilig werd aangekondigt. Zo’n aankondiging van een veilig en de tijd die daar tussen zit duurt normaal minstens 2 jaar. Nog geen paar weken na die 7 maanden, kregen we een brief waarin we de woning binnen een maand moesten verlaten, wegens hypotheek schuld. Naar welk adres de post hiervoor elke keer naartoe is gegaan zal de verhuurder/volmacht wel weten, maar in ieder geval niet naar dit adres anders kwamen we er niet op het laatste moment pas achter.

  We zijn in ieder geval weer een hele ervaring rijker, en ik zal blij zijn als ik weer op Nederlands grondgebied zit.

  • Arjen van der Sluijs

   Ik vind het vervelend voor je dat je een slechte ervaring hebt opgedaan maar er moet mij toch wel een paar dingen van het hart:
   – Dat de “Einschulung” (eerste dag op de basisschool) meer kost had je van tevoren kunnen weten.
   – ja je zal voor elke afwezigheid op school een “Entschuldigung” moten schrijven.
   – AOW dat had je van tevoren kunnen weten ?
   – Huwelijkse staat waarschuwt iedereen voor ! Of trouwen of berouwen !
   – Container inhoud snap ik niet? Als dit te weinig is koop je een extra container, maar wij hebben dezelfde containers als in NL en je kan zelfs bijkopen?
   – Ja inderdaad is de auto wassen op straat een milieudelict, maar de wasstraat kost € 9,- en de box is nog goedkoper.
   – Ja Nederland is een fietsland en Duitsland is dat niet.
   -Over de huursituatie geef ik geen mening aangezien ik hier niet mee te maken heb gehad.

   Conclusie: Ik vind het naar voor jullie, maar ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat jullie het huiswerk voor emigreren niet gedaan hebben. Dit zijn (mijns inziens) de standaard valkuilen waar op deze website meermaals voor gewaarschuwd wordt?!?

 6. Wiljo

  Wij gaan in januari verhuizen naar Karken, 2 km over de Nederlandse grens, naar een ecologische boerderij, met drie gezinnen. Wij denken er over om thuisonderwijs aan de kinderen te geven. Weet iemand of er in Duitsland voor Nederlanders hier regels voor zijn ?

  • Arjen van der Sluijs

   Hoi Wiljo,

   Dat zal een uitdaging worden.
   De Duitse overheid zal op EU-vlak dit officieel als mogelijkheid moeten noemen.
   Op lokaal vlak zal je hier veel tegenwerpingen op krijgen.
   Sowieso is het voor de kinderen beter om te integreren met kinderen uit de regio en dus ook hun taal en gewoonten te leren denk ik.

  • Brian-Simone

   Ben wel benieuwd hoe en wat jullie geregeld hebben voor het onderwijs.
   In Duitsland geldt geen leerplicht, maar een schoolplicht, dus hebben jullie thuisonderwijs kunnen geven?

Reactie verzenden