Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden makelaardijen

Indien niets anders vermeld, hanteren de makelaardijen die aan Verhuis.DE verbonden zijn, de volgende algemene voorwaarden. Voor een groot deel vloeien deze voorwaarden voort uit de algemene rechtspraak (aangegeven met een *). Voor alle duidelijkheid vermelden we ze nog eens expliciet.

* Een makelaarsovereenkomst tussen koopkandidaat en de makelaar, komt tot stand doordat: De koopkandidaat op een (internet)advertentie reageert waarin de provisieaanspraak kenbaar gemaakt werd, of doordat de koopkandidaat anders dan voor een specifiek onroerend goed, de dienstverlening van de makelaar inroept.

* U heeft het recht binnen 14 dagen nadat u op het recht tot herroeping bent gewezen,  de overeenkomst te herroepen. Dit kunt u doen door een vormvrije mededeling (bv mail of brief) te richten aan: Hausnah, L Schipper, Rheiner Straße 3, 48455 Bad Bentheim, info@hausnah.de waarin u kenbaar maakt de aangegane overeenkomst te herroepen, zelfs zonder opgaaf van redenen.

Mogelijke betalingen uwerzijds worden, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, binnen 14 dagen terugbetaald. Indien u echter heeft kenbaar gemaakt dat wij (de makelaar) reeds vóór afloop van de herroepingstermijn de dienstverlening moeten aanvangen, dan bent u de makelaar een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte diensten schuldig (in de praktijk: nadat een zgn Nachweis is geleverd (digitale brochure, adres oid) en u koopt/huurt het betreffende onroerend goed, is dat 80% van de normaal verschuldigde provisie).

* Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of in deze algemene voorwaarden is vermeld, is de koper alleen kosten uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd indien daadwerkelijk een koopcontract wordt afgesloten (of economisch soortgelijke overeenkomst).

* De gegevens van de aangeboden huizen zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de eigenaar verstrekt is. De makelaar is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid ervan. Dat geldt onverminderd voor het energielabel.

* Tussentijdse verkoop of verhuur zijn aan de eigenaar voorbehouden.

* De informatie die de makelaar aan geinteresseerden verstrekt, is alleen voor die geinteresseerde bestemd en dient door hem vertrouwelijk te worden behandeld. Het doorgeven van deze informatie aan derden is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de makelaar, niet toegestaan.

– Als een geinteresseerde (al dan niet via deze site) in contact treedt met de makelaar, om voor anderen navraag te doen, dient dit uitdrukkelijk te worden aangegeven. Handelingen die hiermee in strijd zijn kunnen leiden tot aanspraak op schadevergoeding.

* Indien de geinteresseerde eerder door een andere makelaar op hetzelfde onroerend goed opmerkzaam gemaakt is, is hij verplicht dit direkt te melden, onder vermelding van de naam van de betreffende makelaar. Dit om te vermijden dat er dubbele provisie-aanspraken geldend gemaakt kunnen worden.

* Indien later door een derde (andere makelaar, particulier etc) hetzelfde onroerend goed nogmaals wordt aangeboden aan de geinteresseerde, blijft het recht van de oorspronkelijke makelaar op provisie onaangetast.

– Wij bevelen daarom aan om de opvolgende makelaar ervan op de hoogte te stellen, dat  het betreffende onroerend goed al eerder is aangeboden door de voorliggende makelaar en om aanbod van verdere dienstverlening af te wijzen; dit om dubbele aanspraken op provisie te voorkomen.

* Wordt een koopcontract afgesloten (of een verbintenis van gelijkwaardige economische strekking) binnen 1 jaar nadat koper op het betreffende aanbod opmerkzaam gemaakt is, is de provisie direct opvorderbaar. Daarbij is het niet van belang of de koopprijs afwijkt van de vraagprijs. Koper en verkoper lichten zonodig zelf de makelaar in en verstrekken hem een kopie van het (koop)contract.

– Indien bij de aanbodadvertentie niets anders vermeld is, bedraagt de provisie 5,95% (inclusief omzetbelasting) over de koopsom (inclusief meeverkochte roerende zaken). Dit geldt ook indien de koop door toeslag op een openbare verkoping tot stand is gekomen.

– De makelaar kan zowel voor koper als verkoper (resp. huurder en verhuurder) werkzaam zijn of worden.

– Voor niet tijdig afgezegde (bezichtigings-)afspraken (per mail of telefoon; NIET: per SMS), behoudt de makelaar zich voor om € 60, inclusief omzetbelasting, per aangevangen uur in rekening te stellen.

– De makelaar en zijn collega’s zijn gerechtigd aan koopkandidaat soortgelijke aanbiedingen te doen toekomen; waarop dan deze algemene voorwaarden onveranderd van toepassing zijn. De koop/huurkandidaat stemt er daarom in toe, dat de makelaar hem (telefonisch of anderzins) voor dit doel benadert. De koop/huurkandidaat kan op elk moment dit dienstbetoon stopzetten.

– De makelaar zal de gegevens van de koopkandidaat niet zonder diens toestemming verder geven aan anderen dan geassocieerde makelaars en de eigenaren van de onroerende goederen waarin de kandidaat interesse getoond heeft.

Versie: 1 juni 2015